Vedtekter:

§ 1. Navn

Foreningens navn er «Norske landskapsingeniørers forening» (NLI).  Norske Landskapsingeniørers forening er en selvstendig interesseforening.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å: – Samle alle landskapsingeniører i ett norsk fagmiljø.  – Fremme forståelse, interesse og kunnskap om utomhusanlegg og grøntmiljø.  – Skape en naturlig møteplass for både arbeidene og studerende landskapsingeniører.

§ 3. Oppgaver

Foreningen skal arbeide for sitt formål ved å: – Arrangere årlige samlinger med både faglig og sosialt innhold for alle medlemmer.  – Holde en hjemmeside med nyttig informasjon.  – Utgi informasjonsskriv, 2 ganger i året.  – Holde et oppdatert medlemsregister.

§ 4. Medlemskap og stemmerett

Som medlemmer opptas personer som har gjennomført eller tar utdanningen som landskapsingeniør. Medlemskap i NLI gir stemmerett på årsmøte.

Utmelding skal skje skriftlig. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer som gjentagende ved sin virksomhet eller holdning motarbeider eller skader foreningens faglige anseelse.  Man regnes som medlem når kontingenten er innbetalt. Unntak for 1.klassinger jamfør §5

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer.

§ 5. Kontingenter

Det betales årlig kontingent for: – Personlig medlemskap  – Kontingentens størrelse bestemmes av styret ved flertall. Kontingent sendes ut ved årsskiftet.

Kontigenten er 300 kr for utgåtte studenter og 150 kr for studenter

klassinger har gratis medlemskap første halvår

§ 6. Foreningens organer

Foreningens organer er:
– Årsmøtet
– Styret
– Eventuelle særutvalg

6.1 Årsmøte

Årsmøte har den øverste myndighet i alle foreningens anliggender og er vedtaksdyktig når minst 12 av medlemmene er til stede.

Årsmøtet holdes ordinært innen utgangen av mars måned. Styret fastsetter tidspunktet.

Innkallingen skal skje med minst 5 ukers varsel. Innkallingen skal gi medlemmene frist til innen 2 uker å fremkomme med saker som ønskes tatt opp på årsmøtet.

Endelig dagsorden med alle nødvendige bilag skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet holdes.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Eventuelle eksklusjonssaker avgjøres med skriftlig avstemming.

På årsmøtet har medlemmer som er à jour med sine økonomiske forpliktelser i henhold til vedtektene én stemme.

Det kan stemmes med fullmakt. Hvert medlem kan – i tillegg til egen stemme – avgi 2 fullmaktstemmer.  Fullmaktsskjema for NLI skal brukes.

Endringer av vedtektene og beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet (fullmaktstemmer gjelder ikke).

 

Dagsorden skal inneholde:  – Valg av møteleder og referent.  – Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra årsmøtet.  – Årsmelding.  – Regnskap.  – Programforslag for fremtidig virksomhet.  – Innkomne forslag.  – Budsjettforslag, med fastsettelse av årskontingent.  – Valg av leder, styremedlemmer og varamenn.  – Valg av valgkomite på 2 personer.  – Eventuelt

6.2 Styret

Styret består av 4-7 medlemmer.

Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet. Styreverv velges for to år av gangen. Leder og økonomiansvarlig velges i partallsår. Øvrige velges i oddetallsår.

Styret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, webansvarlig og av minst 1 studentrepresentant.

Styret treffer de nødvendige tiltak for å gjennomføre foreningens formål.

Vedtak i styret gjøres med alminnelig flertall.

Ved lik stemmegivning har lederen dobbeltstemme.

Foreningens signaturrett tildeles leder og nestleder hver for seg. Digital signatur godkjennes.

6.3 Særutvalg

Styret eller årsmøtet kan oppnevne utvalg for spesielle oppgaver. Utvalgets innstilling avgis til styret, som sørger for at den offentliggjøres. Styret holder årsmøtet orientert om utredninger som er foretatt i løpet av året.

Share

1 thoughts on “Vedtekter

Kommentarer er lukket.