Intervju med en LING: Chanette Hoffmann Fyhn

Navn: Chanette Hoffmann Fyhn

Alder: 48

Jobb: Prosjektleder (på kommunalteknisk avdeling) i Larvik Kommune

Min arbeidshverdag: Arbeidshverdagen kan være nokså variert, men det blir nok aller mest kontorarbeid.  Det er mitt ansvar å sørge for at de prosjektene jeg leder blir gjennomført. Det betyr å skrive kontrakt med prosjekterende, følge opp prosjekteringen (altså sjekke at det som prosjekteres følger ønskene og kravene fra kommunen). Så skal det lages et konkurransegrunnlag og gjennomføres en anskaffelse for selve byggingen. Under byggeperioden følger jeg opp anlegget ved jevnlige byggemøter og ting som oppstår underveis må håndteres. Til slutt skal jeg på kommunens vegne overta anlegget og «overlevere» det til driftsavdelingen.

På grunn av min tidligere utdanning som arborist driver jeg også med en del oppfølging av trerelaterte saker. I tillegg jobbet jeg tre år på arealplanavdelingen før jeg startet i denne jobben og det hender jeg får saker som krever behandling i det politiske systemet. Det innebærer å skrive en sak som skal legges frem for kommunestyret slik at de kan fatte et vedtak.

Muligheter pga LING studiet: Jeg hadde nok ikke hadde mulighet til å få jobb i den kommunale forvaltningen uten Ling-studiet. Jeg startet med et vikariat allerede før siste semester var ferdig og startet faktisk i full jobb dagen etter at jeg var ferdig på NMBU. Jeg jobbet i flere perioder som vikar i starten og søkte en god del faste stillinger i løpet av den tiden. Jeg ble stort sett innkalt til intervju på de jobbene jeg søkte på og lærte veldig mye av å gå på mange intervjuer. Jeg tror ikke jeg hadde kommet på intervju på de stillingen uten bacheloren.

Spesielt nyttige fag fra NMBU: Som sagt har jeg jobbet med litt forskjellig siden avslutningen på NMBU. I jobben som arealplanlegger hadde jeg mest bruk for jus-fagene (spesielt plan- og bygningsloven) og det å forstå hvordan det statlige og kommunale beslutningssystemet er bygd opp. I min nåværende jobb er det helt klart mye bruk for alt vi lærte i LAA221 og LAA233., altså om anskaffelser! Men det er også bruk for alle de praktiske fagene. Selv om jobben min er å gjennomføre konkurranser og følge opp gjennomføring er det helt nødvendig å kunne litt om mye forskjellig slik at jeg kan stille de kritiske spørsmålene og sånn sett sikre kvalitet i de anleggene jeg følger opp.

Share

Velkommen til gradsdagen 19. juni! / LANDSAM’s Graduation Day Tuesday 19 June

Den 19. juni gjennomfører bachelor- og masterkandidater ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) sine muntlige eksaminasjoner. Arrangementet er åpent og gratis for alle. Det serveres en lett lunsj samt kaffe/te gjennom dagen.

Se arrangementbeskrivelse på Facebook, og meld deg på! https://www.facebook.com/events/438122323301568/

Welcome to LANDSAM’s Graduation Day on Tuesday 19 June. This will be an eventful day where all of the spring’s approximately 170 Bachelor- and Master students at LANDSAM will take their oral examinations. The event is open and free for all. A light lunch will be served and there will be tea/coffee throughout the day.

Sign up / share on facebook:  https://www.facebook.com/events/438122323301568/

 

Share

Trondheim kommune søker landskapsingeniør

Image result for trondheim kommune

Trondheim kommune avdeling Kommunalteknikk søker landskapsingeniør til fast 100 % stilling.

Stillingen innebærer blant annet:

  • Forvaltnings- og saksbehandlingsoppgaver
  • Prosjektledelse ved utbygging av parker, friområder, lekeplasser og byrom m.m.
  • Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder
  • Samarbeid med andre kommunale enheter

Se her for stillingsannonse på finn.no!

 

 

 

Share

Intervju med en LING: Bea Antoniewicz

Navn
Bea Antoniewicz
Alder
32
Jobb/studie
Prosjektleder i Steen & Lund AS
Hvordan er din arbeidshverdag?
Som prosjektleder er min jobbhverdag ganske varierende og til tider hektisk. Spesielt nå på våren  går arbeidsoppgavene mine mest ut på å sørge for at alle kontrakter, mannskaper og biler og utstyr er på plass slik at vi kan starte sesongen på best mulig måte. Jeg deltar på befaringer, driftsmøter med kunder og holder orden i kontraktene. Prosjektene mine er alt fra store offentlig kontrakter til mindre jobber i private hager, og alle er like spennende å jobbe med. Jeg har ansvaret for en god gjeng på ca 30 faste ansatte og noe mer i sesong. Det er ganske givende og jeg blir så stolt av gjengen min når jeg ser at parkene rundt om skinner! I sesongen handler det mye om å være en støtte til rodelederne mine slik at vi før løst alle oppgaver i tillegg til at jeg følger opp økonomien i prosjektene.
Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?
Min reise etter studiet har hittil vært helt fantastisk. Jeg startet som Trainee i Steen & Lund rett etter studiene. Det var to supre år hvor jeg var innom alle deler av firmaet og fikk et unikt innblikk i hvordan alt henger sammen. Denne erfaringen sammen med kunnskapen fra studiet har gjort at jeg har kunnet bidra med mye ulike oppgaver i firmaet og ha den rollen som jeg har i dag.
Jeg havnet etter hvert i NLI styret som nestleder og sitter nå som leder etter å ha tatt over for Ruben. Det å sitte i NLI styret må jeg si har gjort mye for meg. Det å komme i kontakt med ulike folk i bransjen og holde kontakt med andre linger er gull verdt! Jeg har også fått muligheten til å reise til København og holde et foredrag på Universitetet om LING utdannelsen her i  Norge, samt knytte nettverk både med danske og svenske linger. DET er gøy! Selv om jeg har totalt sceneskrekk er jeg likevel ganske ydmyk til å få en slik mulighet!
Jeg engasjerer meg mye for LING studiet og skal nå sitte i en høringsgruppe på NMBU som skal gjennom en ekstern vurdering av LING studiet. Nylig fikk jeg også en forespørsel om å sitte i juryen for prisen «Norges beste uterom» så her bare baller det på seg med mye gøy! Min oppfordring til alle linger der ute er å engasjere seg, selv om det bare er i det små – så dukker det opp store muligheter, garantert!
Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Jeg startet på Landskapsingeniørstudiet uten noen form for bakgrunn innenfor grønt eller anlegg, så hele utdanningen har vært veldig nyttig for meg. Spesielt nyttig er nok kunnskapen jeg har fått om kontrakter og entrepriser. Jeg bruker også mye av kunnskapen fra TBA 270 og plantelære i hverdagen.
Det jeg kanskje savner, eller skulle ønske jeg hadde hatt på studiet er økonomi. Hoveddelen av mitt ansvar handler om nettopp dette , så her var jeg nok ganske svak til å begynne med.
Share

STUIDIETUR TIL KØBENHAVN SEPTEMBER 2017

Vi er i gang med planlegging av ny studietur, og håper på å få til ny tur i 2019. Styret i NLI vil derfor fortelle dere litt om vår hyggelige og vellykkede tur til København i 2017.

Dette var vår førstestudietur, og et lite pilotprosjekt for styret sin del. Vi ble en god gjeng på 9 linger som dro nedover tidlig 8. september. Programmet var  fullspekket  med faglig stoff, nysgjerrighet, besøke de danske lingene, god mat og drikke.

Vi startet turen med et besøk til Skovskolen, der de danske lingene holder til. De hadde ordnet et bra program for oss, med diskusjoner om studiene, linger i arbeidslivet og veien videre. I tillegg fikk vi en omvisning på skolen og en super lunsj. Noen av studentene  tok oss med videre til Fredensborg slott, med en nydelig barokkhage.

Resten av fredagen gikk til å komme seg til København by. Der tok vi for oss en del anlegg sentrumsnært, slik som Nørreport stasjon, Torvhallerne, Israels plads og Ørstedsparken. En god middag rundet av den første kvelden.

Lørdagen begynte tidlig, og dessverre med en tung regnsky som skulle henge over oss hele dagen. Dette stoppet selvfølgelig ikke noen ivrige norske landskapsingeniører om å få med seg mest mulig faglig og sosialt. Vi leide sykler og la bak oss en god del kilometer den lørdagen. Første stoppested ble Den Røde Plads og Den Sorte Marked. Et område preget av ulike etnisiteter og religioner. Videre syklet vi Fredriksberg Have, Fredriksberg Slott, Søndermarken og Vestre Kirkegård. Før lunsj fikk vi også med oss taket på Tivoli hotell, Rigsarkivets Grønne Taghave, Kalvebod Brygge, Cykelslangen.

    

Kvelden avsluttet vi på en god restaurant, og fikk oppsummert med at dette hadde vært en fin studietur, mye faglig, god mat og drikke, men ikke minst utrolig hyggelig å dele en sånn opplevelse med andre engasjerte linger.

Denne turen har gjort at vi er innstilte på å få til flere turer, med forhåpentligvis flere linger neste gang. Vi har knyttet sterke bånd på tvers av studiekull, og arbeidsplasser.

Share

Intervju med en LING: Håvard Ødegård

Navn: Håvard Ødegård

Alder: 23 år gammel

Jobb/studie: Kontrollingeniør i Statens vegvesen, drift og vedlikehold Bergen.

Utdannet landskapsingeniør.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Jeg jobber som kontrollingeniør på driftskontrakt Stor-Bergen, som omfatter riks- og fylkesvegene i Bergen-, Osterøy-, Os-, og Austevoll kommune. Vegnettet består av landeveger, motorveger og gatemiljøer i by. Min arbeidshverdag er veldig variert, og fordeler seg hovedsakelig mellom kontorarbeid og befaringer ute på vegnettet. Driftskontraktene for vegdrift legges ut på anbud og har en varighet på fem år. Entrepenøren som får tildelt kontrakten har et funksjonsansvar for å drifte vegene etter vegvesenets kontraktskrav. Som kontrollingeniør for byggherre er jobben min å følge opp driftsentrepenørens leveranse, både ute på veg og gjennom entrepenørens dokumentasjon av kontraktens krav.

Entrepenørens leveranse blir fulgt opp gjennom stikkprøvekontroller av kvaliteten ute på veg og gjennom jevnlige byggemøter. Utover dette stiller vi en rekke krav til dokumentasjon av blant annet framdrift, inspeksjoner, HMS, trafikkskader, sommer- og vintermengder, og mange andre forhold. Disse kravene utløser en del arbeid med oppfølging fra byggherresiden.

I tillegg bestiller jeg og følger opp framdrift og økonomi for tilleggsarbeider. Dette kan være utbedringer av skader og mangler på våre vegobjekter, eller mindre opprustinger av eksisterende veg for å bedre framkommeligheten for trafikantene. Faglig gode og kreative løsninger kreves for å kunne håndtere stadig nye utfordringer som dukker opp.

Jeg har også en del kontakt med tredjepart, i form av offentlige og private aktører og vegbrukere. Det er mange som har behov, ønsker og meninger knyttet til riks- og fylkesvegnettet.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

Landskapsingeniørstudiet har gitt meg en god faglig bredde som gir muligheter for å gå i flere ulike retninger etter endt skolegang. Studiet har gitt meg en god forståelse for relevante fagkunnskaper og problemstillinger innenfor det jeg jobber med, samt evnen til å raskt kunne tilegne meg nye kunnskaper innen faget. Det kommer veldig godt med når man arbeider med drift og vedlikehold av veg. Man må kunne mye om det meste, og det finnes ikke alltid et fasitsvar. Fagområdene spenner seg blant annet mellom vegdekker, drenering, grunnarbeider, vinterdrift, skred- og rassikring, renhold, og grøntskjøtsel for å nevne noe.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Generelt sett har de fleste av fagene i landskapsingeniørstudiet kommet til anvendelse i min arbeidshverdag i ulik grad. De tekniske fagene har kommet spesielt godt til nytte, men også prosjektledelse, plantefag og jus har vært nyttige emner for å nevne noe.

 

Share
Please select facebook feed.